бүхэн

баабгай
бүхэн
сагаан үнэгэн
уулын сагаан ямаан