бүхэн

бүхэн
уулын сагаан ямаан
сагаан үнэгэн
баабгай