хонишо нохой

охотоноон
боди гүрөөһэн
хонишо нохой
олбо