арсалан

бүхэнэй инзаган
сүүбэн шоно
арсалан
гүрбэл