бүхэн

сагаан үнэгэн
бүхэн
баабгай
уулын сагаан ямаан