бүхэн

бүхэн
баабгай
сагаан үнэгэн
уулын сагаан ямаан