үхэр хулгана (харха)

сүүбэн шоно
лууса
үхэр хулгана (харха)
ооно