бүхэн

баабгай
уулын сагаан ямаан
бүхэн
сагаан үнэгэн