шаархай (туунай абга)

шаархай (туунай абга)
гэрэй борбилоо (богшорго)
боро турлааг
уран шубуун