бүрдын хүгшүү

бүрдын хүгшүү
хүхэ сүгсэгы
ногоон тоншуул
түүтэй