шаархай (туунай абга)

боро турлааг
шаархай (туунай абга)
гэрэй борбилоо (богшорго)
уран шубуун