хара туруу

шүрхы
хадын торхируу
хара туруу
энхэтэ булжуухай