тас

үхэр хараасгай (эрэнь дальбараатаяа)
наадаша шагшага
бага алаг тоншуул
тас