далайн гахай

улаан нюдэн
далайн шоно
далайн гахай
сурхай