бахаагай (зоодой)

омоли
ялаагана
ангяан
бахаагай (зоодой)