далайн гахай

сурхай
улаан нюдэн
далайн гахай
далайн шоно