шобогор хушуута сохо

буга сохо
тэжэн голёо
балшаруу (галтай хорхой)
шобогор хушуута сохо