таршаа

хорото шара
таршаа
төөлүүр хорхой
шоргоолзон