хоёр толботой тэбтээр

хоёр толботой тэбтээр
үтэнэй аляаһан
балшаруу (галтай хорхой)
төөлүүр хорхой