ойн хулпаа

ойн хулпаа
аляаһан
модоной бөөһэн
боргооһон (бүхэтэр батаганаан)