тэбтээр сохо

боргооһон (бүхэтэр батаганаан)
улаан хорхой
балшаруу (галтай хорхой)
тэбтээр сохо