улаан уһан үзэм

улаан уһан үзэм
зээрэн шэлбэ
хэдмэн (лиир)
сагаан гэшэ