гонид

гонид
сахилза сэсэг
далан хальһан
шара модон (тошлог)