хулуугай сэсэг

яшал
хулуугай сэсэг
буудай
хулhан модон