хүхэ боро

халзан сабидар зээрдэ
ёбуутай сабидар, халзан зээрдэ
хүхэ боро
буурал шаргал, халюун буурал