боро соохор

хүрин алаг
боро соохор
мэлзэн зээрдэ
халзан сабидар зээрдэ