хүхэ боро

сабидар
хүрин халтар
духадаа сагаантай хара халтар
хүхэ боро