хүхэ боро

духадаа сагаантай хара халтар
хүрин халтар
хүхэ боро
сабидар