боро соохор

хүрин зээрдэ
хара
шаргал халюун
боро соохор