хүхэ боро

хүхэ боро
сабидар
хүрин халтар
духадаа сагаантай хара халтар