соохор (соохондой)

ёбуутай сабидар
соохор (соохондой)
хээр алаг, мэлзэн шара
сагаан дэлһэтэй зээрдэ