соохор (соохондой)

соохор (соохондой)
сагаан дэлһэтэй зээрдэ
ёбуутай сабидар
хээр алаг, мэлзэн шара