хүхэ боро

халзан сабидар зээрдэ
хүхэ боро
ёбуутай сабидар, халзан зээрдэ
буурал шаргал, халюун буурал