соохор (соохондой)

ёбуутай сабидар
сагаан дэлһэтэй зээрдэ
хээр алаг, мэлзэн шара
соохор (соохондой)