Заха

Заха

Самса

Шагта

Бүhэ

Хармаан

Үмдэн

Дэнзэ

Энгэр

Хамсы

Тобшо

Тэрлиг

Гутал

Залаа

Малгай

Һиихэ

Мүнгэн гуу

Туруу

Хормой

Эрмэгтэй гутал